Меню сайта
Мини-чат
500
Статистика

Онлайн всего: 3
Гостей: 3
Пользователей: 0
Форма входа
Главная » 2015 » Апрель » 28 »
20:48:27
C:\Users\Sergey\Desktop\gamemodes\new.pwn(14879) : error 079: inconsistent return types (array & non-array)
C:\Users\Sergey\Desktop\gamemodes\new.pwn(14883) : error 079: inconsistent return types (array & non-array)
C:\Users\Sergey\Desktop\gamemodes\new.pwn(14885) : error 079: inconsistent return types (array & non-array)
C:\Users\Sergey\Desktop\gamemodes\new.pwn(14895) : error 079: inconsistent return types (array & non-array)
C:\Users\Sergey\Desktop\gamemodes\new.pwn(14900) : error 079: inconsistent return types (array & non-array)
C:\Users\Sergey\Desktop\gamemodes\new.pwn(14906) : error 079: inconsistent return types (array & non-array)
C:\Users\Sergey\Desktop\gamemodes\new.pwn(14937) : error 079: inconsistent return types (array & non-array)
C:\Users\Sergey\Desktop\gamemodes\new.pwn(14945) : error 079: inconsistent return types (array & non-array)
C:\Users\Sergey\Desktop\gamemodes\new.pwn(14957) : error 079: inconsistent return types (array & non-array)
C:\Users\Sergey\Desktop\gamemodes\new.pwn(14975) : error 079: inconsistent return types (array & non-array)
C:\Users\Sergey\Desktop\gamemodes\new.pwn(14981) : error 079: inconsistent return types (array & non-array)
C:\Users\Sergey\Desktop\gamemodes\new.pwn(14985) : error 079: inconsistent return types (array & non-array)
C:\Users\Sergey\Desktop\gamemodes\new.pwn(14990) : error 079: inconsistent return types (array & non-array)
C:\Users\Sergey\Desktop\gamemodes\new.pwn(14991) : error 079: inconsistent return types (array & non-array)
C:\Users\Sergey\Desktop\gamemodes\new.pwn(14996) : error 079: inconsistent return types (array & non-array)
C:\Users\Sergey\Desktop\gamemodes\new.pwn(15006) : error 079: inconsistent return types (array & non-array)
C:\Users\Sergey\Desktop\gamemodes\new.pwn(15016) : error 079: inconsistent return types (array & non-array)
C:\Users\Sergey\Desktop\gamemodes\new.pwn(15018) : error 079: inconsistent return types (array & non-array)
C:\Users\Sergey\Desktop\gamemodes\new.pwn(15047) : error 079: inconsistent return types (array & non-array)
C:\Users\Sergey\Desktop\gamemodes\new.pwn(15052) : error 079: inconsistent return types (array & non-array)
C:\Users\Sergey\Desktop\gamemodes\new.pwn(15054) : error 079: inconsistent return types (array & non-array)
C:\Users\Sergey\Desktop\gamemodes\new.pwn(15064) : error 079: inconsistent return types (array & non-array)
C:\Users\Sergey\Desktop\gamemodes\new.pwn(15078) : error 079: inconsistent return types (array & non-array)
C:\Users\Sergey\Desktop\gamemodes\new.pwn(15086) : error 079: inconsistent return types (array & non-array)
C:\Users\Sergey\Desktop\gamemodes\new.pwn(15101) : error 079: inconsistent return types (array & non-array)
C:\Users\Sergey\Desktop\gamemodes\new.pwn(15113) : error 079: inconsistent return types (array & non-array)

Compilation aborted.Pawn compiler 3.2.3664 Copyright © 1997-2006, ITB CompuPhase

26 Errors.

Строки
//==============================================================================
CALLBACK: OnPlayerCommandText(playerid, cmdtext[])
{
new string[256];
new playermoney;
new sendername[MAX_PLAYER_NAME];
new giveplayer[MAX_PLAYER_NAME];
new playername[MAX_PLAYER_NAME];
new cmd[128];
new tmp[128];
new dancestyle;
new giveplayerid, moneys, idx;
new specplayerid;
cmd = strtok(cmdtext, idx);
if(!strcmp(cmdtext, "/addhouse", true))
{
if(AdminLog[playerid] != 1) return SendClientMessage(playerid,COLOR_FADE1,ADMINLOG);
if (PlayerInfo[playerid][pAdministrator] == 10)
{
ShowPlayerDialog(playerid, 5151, DIALOG_STYLE_LIST, "Ñîçäàòü äîì", "1-êîìíàòíûé\n2õ-êîìíàòíûé\n3õ-êîìíàòíûé\nÝëèòíûé", "Âûáîð", "Îòìåíà");
return 1;
}
return 0;
}

if(!strcmp(cmdtext, "/íîâè÷åê", true))
{
if(PlayerToPoint(3.0, playerid, 2094.5046,-1925.6219,19.4011))
{
if(PlayerInfo[playerid][pLevel] <= 1)
{
ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_NEWPLAYER, DIALOG_STYLE_LIST, "Ïîìîùü íîâè÷êàì", "FAQ\nÑâÿçü ñ àäìèíèñòðàöèåé\nÎ Ñîçäàòåëÿõ", "Âûáîð", "Îòìåíà");
return 1;
}
else
{
SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "[Ñåðâåð]: Òîëüêî äëÿ íîâè÷êîâ ((1 óðîâåíü))!");
return 1;
}
}
else
{
SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "[Ñåðâåð]: Âû íå íà ñïàâíå!");
return 1;
}
}
//ÒÏ äëÿ ÌÏ
if(strcmp(cmdtext, "/tpmp",true)==0)
{
new admin[24];
GetPlayerName(playerid,admin,sizeof(admin));
if (PlayerInfo[playerid][pAdministrator] >= 2)
{
if (!tpadmin[playerid])
{
for(new i = 0; i < MAX_PLAYERS; i++)
{
tpadmin[i] = 1;
}
PlayerInfo[playerid][pInt] = GetPlayerInterior(playerid);
GetPlayerPos(playerid,PX,PY,PZ);
GetPlayerFacingAngle(playerid,PANGLE);
format(string,sizeof(string),"[Ìåðîïðèÿòèå]: %s[%d]: Òåëåïîðò íà Ìåðîïðèÿòèå, ââåäèòå /gotomp!",admin,playerid);
SendClientMessageToAll(COLOR_YELLOW,string);
}
else if (tpadmin[playerid])
{
for(new i = 0; i < MAX_PLAYERS; i++)
{
tpadmin[i] = 0;
}
format(string,sizeof(string),"[Ìåðîïðèÿòèå]: %s[%d]: Òåëåïîðò çàêðûò!",admin,playerid);
SendClientMessageToAll(COLOR_YELLOW,string);
}
return 1;
}
}
if(strcmp(cmdtext, "/gotomp",true)==0)
{
if(tpadmin[playerid] == 0)
{
SendClientMessage(playerid,COLOR_GREY,"[Ñåðâåð]: Òåëåïîðò çàêðûò!");
return true;
}
if (GetPlayerState(playerid) == 2)
{
new tmpcar = GetPlayerVehicleID(playerid);
SetVehiclePos(tmpcar, PX,PY,PZ+2);
}
PlayerInfo[playerid][pInt] = GetPlayerInterior(playerid);
SetPlayerPos(playerid,PX,PY,PZ+2);
SetPlayerFacingAngle(playerid,PANGLE);
SetPlayerInterior(playerid,PlayerInfo[playerid][pInt]);
SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, "[Ñåðâåð]: Âû òåëåïîðòèðîâàëèñü íà ÌÏ.");
return true;
}
//ÐÏ òåñò
if(strcmp(cmdtext, "/rptest",true)==0)
{
if(IsPlayerConnected(playerid))
{
if(PlayerToPoint(3.0, playerid, 2380.2,-1618.5,26.4)) //Ìåñòî ãäå ìîæíî ñäàòü
{
if(PlayerInfo[playerid][pLevel] > 0)
{
if(PlayerInfo[playerid][pRpTest] < 1)
{
ShowPlayerDialog(playerid,7314,DIALOG_STYLE_MSGBOX,"RolePlay Test","Åñëè âû ãîòîâû íà÷àòü òåñò íàæìèòå êíîïêó íà÷àòü","Íà÷àòü","");
}
else
{
SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "[Èíñòðóêòîð]: Âû óæå ïðîøëè òåñò íà çíàíèå RolePlay ðåæèìà!");
return 1;
}
}
else
{
SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "[Ñåðâåð]: 1 è áîëåå ëâë äîëæåí áûòü.");
return 1;
}
}
}
return 1;
}
//Ïàñåêà========================================================================
if (!strcmp("/ñëîæèòü", cmdtext, true))
{
if(!IsPlayerInRangeOfPoint(playerid,5.0,2322.2649,-264.1380,1.5148)) return SendClientMessage(playerid,0xFF444499,"Îòíåñè ì¸ä íà ñêëàä.");
if(!UseMed[playerid]) return SendClientMessage(playerid,-1, "{FFA500}Ó âàñ íåò {00FF00}ì¸äà");
GiveMoney(playerid, 15);
SendClientMessage(playerid,-1, "{FFA500}Âû îòíåñëè ì¸ä íà ñêëàä è ïîëó÷èëè 15 ðóáëåé çà ëèòð ì¸äà.");
UseMed[playerid] = !UseMed[playerid];
ApplyAnimation(playerid, "BOMBER", "BOM_Plant", 4.0, 0, 0, 0, 0, 0);
return 1;
}
//Òðîñ äëÿ àâòî=================================================================
if(strcmp(cmd, "/untown", true) == 0)
{
if(IsPlayerConnected(playerid))
{
new vehplid=GetPlayerVehicleID(playerid);
DetachTrailerFromVehicle(vehplid);
SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAD1, "[Ñåðâåð]: Âû îòöåïèëè òðîññ îò àâòî.");
return 1;
}
}
if(strcmp(cmd, "/towncar", true) == 0)
{
if(IsPlayerConnected(playerid))
{
if(PlayerInfo[playerid][pTros] == 0)
{
SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAD1, "[Ñåðâåð]: Ó Âàñ íåò òðîñà. Åãî ìîæíî êóïèòü â ìàãàçèíå(24/7).");
return 1;
}
if(GetVehicleModel(GetPlayerVehicleID(playerid)) == 509 || GetVehicleModel(GetPlayerVehicleID(playerid)) == 510 || GetVehicleModel(GetPlayerVehicleID(playerid)) == 481 || GetVehicleModel(GetPlayerVehicleID(playerid)) == 522) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Íà ýòî òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî íåëüçÿ óñòàíîâèòü òðîñ!");
new vehplid=GetPlayerVehicleID(playerid);
new Float:plAngle; GetVehicleZAngle(vehplid, plAngle);
new Float:crAngle,Float:Angle,Float:Angle2;
//====================
new Float:posx, Float:posy, Float:posz;
new Float:oldposx, Float:oldposy, Float:oldposz;
new Float:tempposx, Float:tempposy, Float:tempposz;
new Float:Radi=6.0; //Ðàññòîÿíèå îò òà÷êè
new Float:AngRange=90.0; //ìàêñèìàëüíûé ðàäèóñ
//======================
for(new i = 0; i < MAX_VEHICLES; i++) //700
{
if(i == vehplid) continue; //ñåáÿ öåïëÿòü íåíàäî
GetVehiclePos(vehplid, posx, posy, posz); //êîîðäèíàòû òà÷êè
GetVehiclePos(i, oldposx, oldposy, oldposz); //êîîðäèíàòû áëèæàéøåé
tempposx = (oldposx -posx);
tempposy = (oldposy -posy);
tempposz = (oldposz -posz);
if (((tempposx < Radi) && (tempposx > -Radi)) && ((tempposy < Radi) && (tempposy > -Radi)) && ((tempposz < Radi) && (tempposz > -Radi)))
{
GetVehicleZAngle(i, crAngle);
Angle = (plAngle -crAngle);
Angle2= (Angle-180.0);
if (( ((Angle < AngRange) && (Angle > -AngRange)) || ((Angle2 < AngRange) && (Angle2 > -AngRange)) ))
{
AttachTrailerToVehicle(i, vehplid);
format(string,sizeof(string),"Àâòîìîáèëü ïîäöåïëåí. Îòöåïèòü: /untown");
SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAD1, string);
return 1;
}
}
}
SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAD1, " * Ïîäúåäüòå ïîáëèæå ê àâòîìîáèëþ.");
return 1;
}
return 1;
}
//Ìàãíèòîôîí====================================================================
if(strcmp(cmd, "/mafonhelp", true) == 0)
{
SendClientMessage(playerid, -1, "=================================");
SendClientMessage(playerid, -1, "/postmafon - ïîñòàâèòü ìàãíèòîôîí");
SendClientMessage(playerid, -1, "/setmafon - âûáîð ðàäèîñòàíöèè");
SendClientMessage(playerid, -1, "/podnmafon - óáðàòü ìàãíèòîôîí");
SendClientMessage(playerid, -1, "=================================");
return true;
}
if(strcmp(cmd, "/postmafon", true) == 0)
{
new Float:BBCoord[4], pName[MAX_PLAYER_NAME];
GetPlayerPos(playerid, BBCoord[0], BBCoord[1], BBCoord[2]);
GetPlayerFacingAngle(playerid, BBCoord[3]);
SetPVarFloat(playerid, "BBX", BBCoord[0]);
SetPVarFloat(playerid, "BBY", BBCoord[1]);
SetPVarFloat(playerid, "BBZ", BBCoord[2]);
GetPlayerName(playerid, pName, sizeof(pName));
BBCoord[0] += (2 * floatsin(-BBCoord[3], degrees));
BBCoord[1] += (2 * floatcos(-BBCoord[3], degrees));
BBCoord[2] -= 1.0;
if(GetPVarInt(playerid, "PlacedBB")) return SendClientMessage(playerid, -1, "[Ñåðâåð]: Âû óæå ïîñòàâèëè ìàãíèòîôîí!");
foreach(Player, i)
{
if(GetPVarType(i, "PlacedBB"))
{
if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 30.0, GetPVarFloat(i, "BBX"), GetPVarFloat(i, "BBY"), GetPVarFloat(i, "BBZ")))
{
SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, "[Ñåðâåð]: Âû íå ìîæåòå ïîñòàâèòü ìàãíèòîôîí, ò.ê. êòî-òî åãî óæå ïîñòàâèë ðÿäîì ñ âàìè!");
return true;
}
}
}
new string2[128];
format(string2, sizeof(string2), "%s ïîñòàâèë ìàãíèòîôîí è èùåò ñòàíöèþ", pName);
SendNearbyMessage(playerid, 15, string2, COLOR_PURPLE, COLOR_PURPLE, COLOR_PURPLE, COLOR_PURPLE, COLOR_PURPLE);
SetPVarInt(playerid, "PlacedBB", CreateDynamicObject(1747, BBCoord[0], BBCoord[1], BBCoord[2], 0.0, 0.0, 0.0, .worldid = GetPlayerVirtualWorld(playerid), .interiorid = GetPlayerInterior(playerid)));
format(string, sizeof(string), "Ïîñòàâèë: %s\nÂâåäèòå /setmafon, ÷òîáû âûáðàòü ñòàíöèþ.\nÂâåäèòå /podnmafon, ÷òîáû óáðàòü ìàãíèòîôîí", pName);
SetPVarInt(playerid, "BBLabel", _:CreateDynamic3DTextLabel(string, -1, BBCoord[0], BBCoord[1], BBCoord[2]+0.6, 5, .worldid = GetPlayerVirtualWorld(playerid), .interiorid = GetPlayerInterior(playerid)));
SetPVarInt(playerid, "BBArea", CreateDynamicSphere(BBCoord[0], BBCoord[1], BBCoord[2], 30.0, GetPlayerVirtualWorld(playerid), GetPlayerInterior(playerid)));
SetPVarInt(playerid, "BBInt", GetPlayerInterior(playerid));
SetPVarInt(playerid, "BBVW", GetPlayerVirtualWorld(playerid));
ApplyAnimation(playerid,"BOMBER","BOM_Plant",4.0,0,0,0,0,0);
ApplyAnimation(playerid,"BOMBER","BOM_Plant",4.0,0,0,0,0,0);
return true;
}
if(strcmp(cmd, "/setmafon", true) == 0)
{
if(GetPVarType(playerid, "PlacedBB"))
{
if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 3.0, GetPVarFloat(playerid, "BBX"), GetPVarFloat(playerid, "BBY"), GetPVarFloat(playerid, "BBZ")))
{
ShowPlayerDialog(playerid,HGC_MAFON,DIALOG_STYLE_LIST,"Ðàäèîñòàíöèè [Òèïû]","Ðåêîðä è Radio New Tech FM\nÐåòðî\nÕèï-Õîï\nÐóññêîå\nÂûêëþ÷èòü ìàãíèòîôîí","Âûáîð", "Îòìåíà");
}
else
{
return SendClientMessage(playerid, -1, "[Ñåðâåð]: Âû íå îêîëî ìàãíèòîôîíà!");
}
}
else
{
SendClientMessage(playerid, -1, "[Ñåðâåð]: Âû íå ïîñòàâèëè ìàãíèòîôîí!");
}
return true;
}
if(strcmp(cmd, "/podnmafon", true) == 0)
{
if(!GetPVarInt(playerid, "PlacedBB"))
{
SendClientMessage(playerid, -1, "[Ñåðâåð]: À âû è íå ñòàâèëè ìàãíèòîôîí!");
}
if(IsPlayerInRangeOfPoint(playerid, 3.0, GetPVarFloat(playerid, "BBX"), GetPVarFloat(playerid, "BBY"), GetPVarFloat(playerid, "BBZ")))
{
PickUpBoombox(playerid);
SendClientMessage(playerid, -1, "[Ñåðâåð]: Ìàãíèòîôîí óáðàí!");
}
return true;
}
Просмотров: 208 | Добавил: adravil | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск
Календарь
«  Апрель 2015  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Архив записей
Друзья сайта
 • Официальный блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системе
 • Инструкции для uCoz
 • Вверх
  13:13:14
  ОбновитьСмайлыУправление мини-чатом
  ЧАТ-PAWNO
  2010-2018

  vkontakte :samp-pawno.ru: